1 article Usoro Emume Mịsa

USORO EMUME MISA

Emume Nke Mbata 1. Mgbe ndị mmadụ gbakọrọ, ụkọchụkwụ na ndị ọzọ so ya n’ofufe altar (onye bu ọkụ incense, onye bu obe, onye bu akwụkwọ ihe ọgụgụ….) agbagotewa n’ebe altar dị: mgbe ahụ aga-ekwewe ụkwe intrioit. 2. Ha rute n’altar kelee ya, ụkọchụkwụ esusuo ya ọnụ, fee ya incense , mmadụ ncha nọdụ ruo…